Premiul Internaţional Pentru Calitate şi Excelenţă „Steaua Calităţii”, categoria Aur, Paris, 2008

La sfârşitul anului 2007, de la Madrid (Spania), sosi o veste senzaţională: revistei „Florile Dalbe” din Moldova i s-a decernat Premiul Internaţional Pentru Calitate şi Excelenţă, Steaua Calităţii, Categoria Aur.

Fiind invitat la Paris pentru a participa la cel de-al XII-lea Congres Internaţional al Calităţii (20-21 aprilie 2008) şi ivindu-se posi­bilitatea de a da curs acestei invitaţii, în sfâr­şit, am intrat în posesia prestigiosului Pre­miu. Şi, pentru că evenimentul s-a produs la Paris, era firesc să mi se înmâneze o statuetă care simbolizează Parisul, capitala Franţei şi „capitala cultura­lă” a Europei, a lumii întregi. Această statue­tă reprezintă emblematicul şi celebrul Turn Eiffel, stilizat un pic şi încununat cu un glob de cristal, care semnifică Terra şi subliniază elocvent importanţa internaţională, mondia­lă a Premiului. În general, B.I.D.- Business Initiative Directions, prestigioasa instituţie internaţională care ne-a decernat premiul, organizează, anual, câte 3-4 Congrese ale Calităţii în asemenea oraşe mari ale lumii, ca Frankfurt, Geneva, Paris, Londra, Moscova şi New York. La aceste congrese sunt invitaţi să participe atât deţinătorii de premii acordate în anii precedenţi, cât şi cei nominalizaţi la premii pentru prima oară. Şi, evident, în fie­care dintre oraşele menţionate mai sus, este înmânată, ca simbol al premiului, o statuetă ce reprezintă un element emblematic pentru oraşul şi ţara respectivă. La Paris, bunăoară, în anul 2008, s-au convocat circa 250 de dele­gaţi din 74 de ţări.

Este important să subliniez faptul că B.I D.- Business Initiative Directions îşi are sediul la Madrid, capitala Spaniei, şi activează deja de 23 de ani sub conduce­rea domnului Jose E. Prieto, Director gene­ral B.I.D. şi Preşedinte al juriului. Iniţial, activitatea acestei organizaţii viza doar Europa, dar în curând ea a devenit cea mai prestigioasă in­stituţie internaţională care decernează premii în 14 domenii de activitate economică, soci­ală şi culturală. Premiul decernat de B.I.D. este echivalat de către experţii mondiali cu premiul Oscar in cinematografie, iar unii îndrăznesc să-l pună chiar în imediată vecină­tate cu Premiul Nobel. Oricum, Premiul Internaţional pentru Calitate şi Excelenţă, de­cernat deopotrivă atât unor mari companii comerciale şi giganţi industriali, cât şi unor întreprinderi mici şi mijlocii din învăţământ, ştiinţă, culturi, artă, mass-media, ocrotirea sănătăţii şi farmacologie, economie, finanţe etc., vine să încununeze gestionarea instituţională care se soldează, în final, cu indici calitativi palpabili. La compartimentul „Mijloace de informare în masă şi merite de creaţie”, premiul a fost decernat „Flori­lor Dalbe”, care a fost recunoscută unanim de către juriu drept cea mai bună publicaţie periodică de cultură generală pentru copii şi adolescenţi de pe mapamond…

– Dar cine v-a propus la acest înalt pre­miu? insistă cineva dintre cititori să afle răspunsul.

Curios lucru, însă nominalizarea noastră n-a parvenit din Moldova, ci din afara hota­relor ei. E încă o confirmare a ipotezei arhivehiculate precum că lucrurile mari se văd mai bine de la distanţă! Am înţeles că anume copiii, cititorii noştri, cei care au părinţi plecaţi la muncă în Spania, Italia, Grecia, Portugalia, Israel, Rusia ş.a.m.d., le expediază „Flo­rile Dalbe”, revistă care publică cu generozitate poeziile, desenele, scrisorile de dor ale copiilor. Astfel, zeci de exemplare de revistă ajung peste hotare, pentru a-i bucura pe părinţi sau pentru a le sugera să se întoarcă acasă… Anume exemplare de revistă din anii 2005, 2006 şi 2007 au fost prezentate consiliului coordonator al juriului, în susţinerea nominalizării „Florilor Dalbe” la premiu, nominalizare făcută de o personalita­te marcantă, cu nume bun în Occident, care a şi descoperit revista noastră la careva dintre părinţii cititorilor noştri. Apoi, acele numere de revistă, suficient de multe pentru a trage o concluzie, au fost repartizate unei cunoscă­toare a limbii române, care ulterior a prezen­tat un raport (în limbile engleză şi spaniolă) membrilor juriului. Din acel raport, juriul a aflat că, de mulţi ani la rând, în pagina întâi a revistei, ca o veritabilă uvertură la fiecare operă, adică număr de ansamblu al săptămâ­nalului, se publică tradiţionalul „De ce?”, un „altfel de editorial”, un răspuns la întrebările cititorilor, dar şi o abordare sinceră şi adec­vată a numeroaselor probleme care îi frămân­tă pe copii şi adolescenţi. Pornind de la acest element de conţinut din pagina întâi, element care determină „faţa produsului”, juriul a şi constatat că hrana noastră spirituală se bucură de aprecierea consumatorului, adică a cititorului, altfel el nu ne-ar mai adresa ne­contenit „de ce?”-urile care îl frământă şi nu ne-ar mai încredinţa cele mai intime frămân­tări sufleteşti.

Această concluzie a fost susţinută şi de numeroasele scrisori, poezii, povestiri, ese­uri semnate de către copii. Printre temele principale de rezonanţă mondială, oglindite de revistă, au fost menţionate: educaţia ecologistă, promovată cu o periodicitate stabilă în pagina tematică „Ave Terra”, tematică aflată pe ordinea de zi a omenirii; popularizarea  obiectivă a cunoştinţelor suplimentare la istoria naţională şi cea universală, fără a fi denaturată de diverse  opţiuni politice şi dispoziţii subiective (pagina tematică „Patrimoniu”); reabilitarea insistentă şi metodică a valorilor moral-creştine într-un spaţiu ex-sovietic, în care religia aproape că a fost  eradicată  (pagina tematică lunară „Buna-Vestire”), fapt care se înscrie dezideratelor mişcării creştine mondiale;  iniţierea tinerei generaţii în  noţiuni generale de filozofie, etică, estetică şi morală, ca o condiţie de cunoaştere a lumii prin filiera raţionamentului abstract (pagina „Căderea pe gânduri”), făcându-se trimitere la istoria şi zestrea filozofică a întregii omeniri; iniţierea adolescenţilor în probleme de educaţie sexuală într-o manieră de natură să-i  ocrotească, nu să-i provoace la fapte necugetate (pagina „Junior”); popularizarea sistematică a cunoştinţelor în domeniul ocrotirii drepturilor copiilor, ca o chezăşie a cunoaşterii drepturilor omului în viitor (pagina „Drepturile mele, ce să fac cu ele?”), o temă care preocupă  întreaga omenire; curajul  şi delicateţea cu care este promovată tematica adresată celor mai mici cititori („Poiana picilor”- „Ineluş-Învârtecuş”) în vecinătate imediată cu temele destinate adolescenţilor; cultivarea simţului umorului, ca o condiţie de supravieţuire a omului într-o lume plină de dileme şi nedreptăţi social-economice (pagina de satiră şi umor „Recreaţia veselă”, glumele din „Poiana picilor”- „Ineluş-Învârtecuş” ş.a.); popularizarea celor mai diverse cuceriri ale omenirii în domeniul ştiinţei, tehnicii, culturii, artei, civilizaţiei (pagina „Treptele spiritualităţii”), prin care factorul naţional comunică deschis cu factorul internaţional; educaţia tinerei generaţii prin intermediul operelor literare ale scriitorilor  naţionali autohtoni, cât şi a celor din marea literatură universală; oferirea paginilor revistei tinerelor talente prin publicarea primelor încercări de creaţie  ale lor etc., etc. Astfel, conform principiilor QC100, care nu este altceva decât un sistem alcătuit din 100 de criterii  de apreciere a calităţii (Q- quality; C- criterias),  conţinutul „Florilor Dalbe” a acumulat  100 de puncte, revista fiind considerată o publicaţie periodică pentru copii şi adolescenţi care abordează teme şi probleme de importanţă general-umană certă, fiind un model de respectare a principiilor libertăţii presei şi a dreptului  autorilor maturi, dar, mai ales, al copiilor şi adolescenţilor  la o liberă exprimare.

La compartimen­tul managerial, subsemnatul, ca redactor şef, conducător care, în viziunea B.I.D., asigură calitatea şi excelenţa prin metode abile de dirijare, considerate de către cei 74 membri ai juriului ca fiind moderne şi progresiste, a cules punctajul maximal posibil.

Mi-a produs o deosebită plăcere să pre­zint, în limba franceză, pe 20 aprilie 2008, revista „Florile Dalbe”, în şedinţa plenară a Congresului (Convenţiei) Calităţii, întrunită în Sala Congre­selor, cea mai mare sală de şedinţe a vestitu­lui hotel Concorde La Fayette. Spre sfârşitul prezentării, fiind înconjurat de delegaţi din Franţa, Portugalia, Grecia, India, Vietnam, Kazahstan, Armenia, Georgia, Risia, Ucraina ş.a., am fost felicitat din tot sufletul pentru performanţa obţinută, deoarece, în istoria de 23 de ani ai B.I.D., era pentru prima dată când un premiu de asemenea valoare şi im­portanţă a fost decernat unei publicaţii periodi­ce pentru copii şi adolescenţi. Am dorit s-o fac pe modestul şi am afirmat că în Moldo­va există reviste şi mai calitative, care sunt tipărite color şi pe o hârtie excelentă. Trans­latoarea din rusă în engleză a tradus imediat domnului Jose E.Prieto, preşedinte al juriului, cele spuse de mine.

– Păi, pentru calitatea hârtiei, noi am de­cernat deja acest premiu unui combinat de celuloză din Finlanda, încă prin anul 1990. Iar pentru vopsele tipografice excelente a fost premiată o fabrică din Germania, mi-a reproşat (tot prin intermediul traducă­toarei) dl Prieto, dându-mi de înţeles că, într-o revistă gen „ziar”, contează, în pri­mul rând, mesajul, conţinutul şi structura­rea tematică armonioasă şi bine chibzuită a materialelor. El a subliniat faptul că „Florile Dalbe” promovează teme şi valori cu evidente conotaţii general-umane.

Totuşi, mi-a dorit ca, pe viitor, să putem schimba cumva şi… ambalajul „bomboanei”. Adică, un conţinut bun, delicios şi consistent este demn şi de o haină mai elegantă. Şi iată că minunea de a trece „Florile Dalbe” la tiparul color s-a întâmplat pe 1 ianuarie 2009. Faptul a fost observat de Juriul B.I.D., revista „F. D.” fiind nominalizată la Premiul Internaţional „Era Calităţii”, categoria Platină, care urmează să ne fie înmânat. Mai mult chiar, subsemnatul a fost ales membru al Consiliului Internaţional (juriu) al B.I.D., căpătând dreptul de a nominaliza la acest important premiu şi de a se pronunţa asupra candidaţilor din C.S.I. şi din ţările megieşe balcanice, iar revista „Florile Dalbe” a devenit din oficiu membru al Clubului Global al Partenerilor din cadrul Business Iniţiative Directions, oferindu-i-se dreptul de a participa la toate acţiunile B.I.D., coordonate prin intermediul paginii din In­ternet a acestei instituţii internaţionale, care a cuprins în aria sa de activitate 178 de ţări ale lumii.

… La Paris, în timpul când mă aflam la Congresul (Convenţia) Calităţii, ploua cam de două, trei ori pe zi. Eu, însă, mă gândeam în sinea-mi: „O miraculoasă ploaie de aur a picurat asu­pra „Florilor Dalbe”. Dar stropii acestei ploi au atins, în dezmierdare, nu numai frunţile harnicilor entuziaşti ai acestui colectiv de creaţie, ci şi fruntea întregii Moldove (nu în­tâmplător, la lucrările Congresului Calităţii şi la ceremonia de înmânare a Premiului a par­ticipat şi doamna Victoria Iftodi, Ambasado­rul Republicii Moldova în Franţa). Apoi, mi-am mai zis, stropii de aur ai ploii au atins neapărat şi frunţile zecilor de mii de cititori ai „Florilor Dalbe”, copii şi adolescenţi minunaţi, cărora, de la înalta tribună de la Paris, le-am dedicat acest minunat premiu. Pentru că anume ei, copiii, constituie viitorul fericit şi prosper al Ţării, al neamului nostru străvechi şi glori­os. Mă închin în faţa minunaţilor noştri co­pii, dar şi în faţa talentaţilor profesori ai lor, sperând să-i avem în continuare (şi mereu în creştere numerică!) cititori ai revistei săptămânale „Florile Dalbe”, considerată cea mai bună din lume publicaţie periodică pentru copii şi adolescenţi.

Ion ANTON

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x